เครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนี้ติดตั้ง ณ. มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

Service
Traffic Monitoring
Speed Test SP2
Speed Test NEdNet(local)
Monitor NOC
Monitor SP2/NEdNet
Monitor Pinger